Personvernerklæring til pasienter

Denne personvernerklæringen gjelder for:

 • Holberg Tannlege-Senter AS, Strandgaten 193, 5004 Bergen, Org.nr: 914 437 628
 • Kvernaland Tannlege-Senter AS, Gamle Åslandsvegen 7, 4355 Kvernaland, Org nr: 917 866 090
 • Oasen Tannlege-Senter AS, Oasen Bydelssenter, 5147 Fyllingsdalen, Org nr: 897 723 662
 • Vik Tannlegesenter AS, Sentrumsgata 34, 6893 Vik i Sogn, Org nr: 921 863 861
 • Odda Tannlegesenter AS, Kremarvegen 3, 5750 Odda, Org.nr: 921 572 611
 • Holmedalen Tannlegesenter AS, Holmedalen 2, 5300 Kleppestø, Org.nr: 919 217 898

Når du booker en avtale og blir eller allerede er pasient i vår tannlegepraksis, samler vi inn og behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Vi gir i denne personvernerklæringen et samlet overblikk om slik behandling av personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger

Vi samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • Personnummer og unikt pasient-ID
 • Helseinformasjon, inkludert f.eks. behandlingsbehov, journalopplysninger om undersøkelse, diagnose og behandlinger
 • Faktureringsopplysninger
 • Svar på tilfredshetsundersøkelser
 • Dokumentasjon av avgitte samtykker

Formål med behandlingen

Vi behandler personopplysninger om pasienter med følgende formål:

 • Opprettelse av deg som pasient
 • Booking av avtaler og påminnelser
 • Undersøkelse, diagnosering og behandling
 • Evaluering av behandling og fornøydhetsgrad
 • Statistiske oppføringer med formål rundt kvalitetssikring eller -utvikling av behandlingsforløp og arbeidsgang m.m.. Dette inkluderer beslutninger om forretningsdrift og investeringer i nytt behandlingsutstyr ved hjelp av forskjellige oversikter, som gir innsikt i f.eks. belegningsgrad, omsetning pr. behandlingsområde, pasienttilfredshet, m.m.
 • Markedsføring
 • Fakturering og forfølgelse av fordringer, bokføring
 • For å overholde lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesordning, helselovgivning og bokføringsloven, f.eks.
  • Dokumentasjon av samtykker og personvernerklæringer
  • Iverksettelse og vedlikeholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger
  • Undersøkelse av mistanke eller viten om sikkerhetsbrudd og innrapportering til myndigheter
  • Håndtering av forespørsler og inspeksjoner fra tilsynsmyndigheter
  • Håndtering av klager og tvister med tredjeparter

Frivillighet

Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, gir du personopplysningene frivillig. Du er ikke forpliktet til å gi disse personopplysninger. Konsekvensen av ikke å gi personopplysningene vil være at vi ikke kan ivareta formålene ovenfor, i derfor kan vi dessverre ikke booke en tid med deg eller behandle deg.

Kilder

Vi behandler opplysninger som vi mottar direkte fra deg eller som ledd i vår relasjon til deg. Vi kan også innhente helseopplysninger fra din tidligere tannlege.

Bruk av databehandlere

Dine personopplysninger behandles og oppbevares også hos våre databehandlere, som oppbevarer dem på vegne av og etter instruks fra oss. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Vi bruker Opus Systemer AS som journal-program
 • Vi bruker databehandlere til hosting- og it-support
 • Vi bruker Dental Media ApS til booking av avtaler, evalueringer, oppfølgning, markedsføring og en rekke statistiske oppgjørelser som beskrevet ovenfor

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysninger om deg, så lenge vi har behov for å ivareta de gitt våre formål og for å overholde minimumsperioder, som er fastsatt i lovverket.

I forbindelse med f.eks. en klagesak eller en erstatningssak vil opplysning bli oppbevart, inntil saken er endelig avsluttet og relevante foreldelsesfrister er passert.

Øvrige opplysninger oppbevarer vi så lenge det er nødvendig av hensyn til foreldelsesfrister.

Dine rettigheter

Du har – med lovens begrensninger – visse rettigheter, herunder retten til innsikt i personopplysninger, retten til å få endret ukorrekte eller misvisende opplysninger, retten til å få slettet opplysninger, retten til å få begrenset opplysninger, rett til dataportabilitet og rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet, herunder Datatilsynet.

Rett til å gjøre innvending

Du har rett til å - av grunner, som vedrører din særlige situasjon - å gjøre innsigelse mot behandling av personopplysninger, hvor det juridiske grunnlag tilstede. Tannlegen kan deretter ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre tannlegen påviser legitime grunner dertil, som går foran for dine interesser, rettigheter og frihetsrettigheter, eller behandlingen er nødvendig for, at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares. Hvis personopplysninger behandles med tanke på direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til at å gi innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger til slik markedsføring, herunder å gjøre innsigelse mot profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gjør innsigelse mot behandling med tanke på direkte markedsføring, kan tannlegen ikke lengere behandle personopplysninger til dette formål.